Vytisknout tuto stránku

Veřejný závazek

 

Základní údaje

Název organizace:
Adresa:
Telefon:
http:
e-mail:
IČ:
Forma organizace:

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice
596 110 882-3, 732 957 193
http://www.kriceos.cz
krizovecentrum@kriceos.cz
22735283
zapsaný spolek

 

Druh poskytovaných sociálních služeb
Krizové centrum Ostrava, z.s. poskytuje dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §60 službu Krizová pomoc.

Poslání
Posláním Krizového centra Ostrava je poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízíme našim klientům pomoc při překonávání krizového období. Chceme tak přispět ke stabilizaci jejich psychického stavu. Forma a frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání každého člověka s důrazem na zachování jeho důstojnosti.

Krizové centrum Ostrava poskytuje služby nepřetržitě osobám v rámci celé České republiky, místem poskytování služeb je Ruská 29, Ostrava - Vítkovice.

Cíle
Obecným cílem poskytování služeb KCO je podpora klientů v překonání krizového období, usnadnění jejich návratu do běžného života, obnova samostatnosti a zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí.

Cíle a prostředky k jejich dosažení jsou v krizové intervenci úzce provázány. Vždy je kladen důraz na individuální přístup a naplnění zakázky klienta a to v rámci krátkodobé podpory v ambulantním či pobytovém programu KCO. V případě práce s klienty v terénu je spolupráce zamýšlena až v horizontu 12-14 měsíců po události.

Cílem je vždy klient odborně provedený krizovou situací - s obnovenou psychickou stabilitou, využívající vlastní mechanismy a zdroje, posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné zvládání běžného života, orientující se v sociální a zdravotní síti, s upravenou sociální situací, se zajištěnou následnou péčí a méně využívající hospitalizace v psychiatrické nemocnici.

  Formy poskytovaní pomoci
 • ambulantní
 • pobytová
 • terénní
  Poskytované služby
  Na základě aktuálních, individuálních potřeb klientovi nabízíme:
 • základní sociální poradenství:
  • telefonické,
  • e-mailové,
  • tváří v tvář,
 • sociální terapeutické činnosti:
  • krizová intervence (trvá po dobu klientova krizového stavu – cca 1-3 setkání),
  • emergentní terapii (mezičlánek psychoterapie a krizové intervence – cca 6 setkání),
  • pomoc při zajištění následné péče,
  • pomoc při zprostředkování psychiatrické, psychologické a terapeutické péče,
  • pomoc při zajištění odborné zdravotní péče,
  • nabídka podpory a pomoci rodinným příslušníkům klienta,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  Pobytová forma navíc zahrnuje:
 • poskytnutí ubytování nepřesahující dobu 7 nocí,
 • poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy,
 • úklid, praní prádla, ošacení, žehlení.

Okruh osob
Do Krizového centra Ostrava přichází lidé s naléhavou krizí v osobním životě, kterou osobně prožívají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. Klientelu KCO tvoří především lidé, kterým se snížila schopnost zvládat tuto životní situaci vlastními silami.

Pro koho jsme:
  Ambulantní, pobytová i terénní forma služby
 • osoby starší 15 let (u pobytové služby 18 let), které se ocitly v náročných životních situacích bezprostředně ohrožujících jejich psychické zdraví,
 • osoby, které jsou ohrožené zhoršením duševního onemocnění,
 • osoby, které se staly obětí hromadného neštěstí.
Ambulantní program
Ambulantního programu KCO mohou využívat také osoby se zdravotním postižením či se specifickými potřebami. Doporučujeme však konzultaci předem dohodnout. 

  Pobytový program:
 • osoby schopné a ochotné dodržovat domovní řád zařízení,
 • osoby, jejichž míra soběstačnosti a schopnost se o sebe postarat je dostačující pro zvládání pobytu, režimu a pravidel KCO.
Pro koho nejsme:
  Ambulantní , pobytová i terénní forma služby
 • osoby mladší 15 let,
 • osoby mladší 18 let bez doprovodu nebo souhlasu zákonného zástupce.
  Ambulantní program
 • osoby, s nimiž v důsledku jejich aktuálního stavu nelze pracovat metodami krizové intervence (osoby nekomunikující, pod vlivem omamných látek, agresivní apod.).
  Pobytový program
 • osoby se zdravotním postižením a se specifickými potřebami, kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní službu v rozsahu, jaké by potřebovali, např.: vozíčkáři a lidé imobilní, vzhledem k tomu, že zařízení není bezbariérové,
 • osoby, které odmítly uzavřít s KCO smlouvu o poskytnutí služby,
 • osoby, které odmítají souhlas s vedením osobní dokumentace,
 • osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce.


Příklady situací, kdy zájemce o poskytnutí služby není přijat neprodleně, ale je mu doporučena či nabídnuta pozdější návštěva:

Ambulantní, pobytová i terénní forma služby
 • osoby pod vlivem alkoholových či nealkoholových drog, snimiž vdanou chvíli nelze pracovat metodami krizové intervence,
 • osoby slovně nebo fyzicky agresivní,
 • osoby manipulující se zbraní,
 • osoby aktuálně požadující pouze azylové ubytování, jídlo nebo peníze,
 • osoby ohrožující svým chováním, stylem života a zdravotním stavem jiné osoby a chod zařízení,
 • osoby vyžadující zdravotní péči nebo ošetření.

Zásady KCO, to co při poskytování služeb zaručujeme:
 • Poskytování služeb v bezpečném prostředí.
 • Respekt k individuálnímu prožívání a potřebám každého člověka. Individuální přístup s důrazem kladeným na naplnění zakázky a aktuálních potřeb klientů.
 • Klienti využívají služeb KCO dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Služby jsou poskytovány s úctou ke klientům, s důrazem na zachování jejich práv a důstojnosti.
 • Respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské či politické přesvědčení.
 • Možnost zachování anonymity klientů, s výjimkou přijetí na krizové lůžko.
 • Posilování klientů ve využívání vlastních kompetencí a zdrojů směrem k obnovení samostatnosti a soběstačnosti.
 • Pracovníci KCO se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní osobnostní a profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně a kompetentně.

 

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Ambulantní program
Člověk přicházející do krizového centra nepotřebuje být předem objednán či mít doporučení od lékaře nebo jiného zařízení. Zájemci o službu se vždy věnuje některý z pracovníků KCO, který je na službě. Pracovní tým tvoří krizoví pracovníci, psychologové a sociální pracovníci.
Kontakt s klientem probíhá v bezpečném prostředí a je možné jej uskutečnit se zachováním jeho anonymity. Součástí konzultace je informování klienta o službách KCO a možnostech, které v situaci klienta může krizové centrum nabídnout. Dle problematiky, se kterou klient přichází, a na základě jeho aktuálních potřeb je společně domlouván průběh služby, popřípadě jiná možná řešení vyžadující spolupráci a návaznost dalších institucí. Je respektováno přání klienta, jeho potřeby a také duševní stav. Program ambulantní formy pomoci vychází z individuálních možností každého klienta. V rámci tohoto programu nabízíme obvykle až 6 konzultací po dobu 1 – 1,5 měsíce. Ukončení poskytování služeb je jedním z témat společného setkání a probíhá vždy s ohledem na změnu klientovy situace.

Pobytový program
Příjmu klienta na krizové lůžko předchází osobní kontakt a konzultace v rámci ambulantního programu. Zájemci o službu je k dispozici krizový pracovník nebo psycholog, případně sociální pracovník.
Pracovníci se v bezpečném prostředí snaží zorientovat v situaci klienta a společně s ním zvolit pro něj optimální řešení situace. Je-li potřeba, kontaktují společně potřebné instituce, zajišťují lékařské ošetření, zprostředkovávají navazující služby apod. Tímto postupem se pracovníci KCO snaží podpořit klientovu samostatnost a schopnosti samostatně řešit aktuální situaci.
Vyžaduje-li stav klienta bezpečné prostředí pro obnovení jeho psychické stability, je mu nabídnuta možnost využití pobytu v krizovém centru. Je na jeho svobodném rozhodnutí, zda nabídku přijme, či nikoli.
Doba pobytu nepřesahuje 7 nocí. Klient zpravidla před ubytováním podepisuje smlouvu s KCO a je seznámen s podmínkami a službami zařízení. Informování klienta probíhá vždy s ohledem na jeho aktuální stav při příjmu. Při pobytu klienta na lůžku je společně s ním vypracován individuální plán. Ten zahrnuje potřebnost jednotlivých služeb, individuální možnosti a přání klienta. A také zejména očekávané změny, kterých má být ve spolupráci s KCO dosaženo.
Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb KCO je možné ze strany klienta kdykoliv, ze strany zařízení při porušení domovního řádu klientem či náhlé změně jeho zdravotního stavu.

Terénní program
Je poskytován v přirozeném prostředí klientů především při individuálních a hromadných neštěstích a mimořádných situacích. Terénní formu pomoci poskytujeme obvykle na základě výzvy složek IZS nebo jiných odborných organizací a institucí. Terénní program je poskytován podle zásad psychosociální pomoci při neštěstích a na rozdíl od ambulantní a lůžkové formy služby může být poskytována po dobu přesahující jeden rok.

Finanční požadavky
Služba je poskytována bezplatně.

Časový rozsah poskytovaných sociálních služeb
KCO nabízí své služby klientům nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Kapacita zařízení
Kapacita klientů v ambulantním a terénním programu je dána aktuálním stavem sloužících krizových pracovníků. V případě aktuálního vytížení je s klientem vyjednán náhradní termín nebo jsou vytvořeny pro klienta takové podmínky, v nichž by bylo bezpečné počkat na nejbližší příležitost setkání s krizovým pracovníkem v maximálním rozmezí jedné až dvou hodin.

Kapacita klientů v pobytovém programu je dána počtem volných míst (5 lůžek).